ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

افسانه‌های قرآنی و بررسی ادیان سامی، اعتقاد به برتر بودن عرب در اسلام

 1. تناقض گوئی قرآن در رابطه با تحریف تورات
 2. عربها ملت برگزیده ی الله هستند؟
 3.   دین عامل اصلی مشکلات خاورمیانه
 4. ***افسانه‌های قرآنی ***
 5. تناقضات قرآن و دین اسلام در باب روزه !

 6. چرا برای هدایت دیگر ملل، حتی یک نبی هم فرستاده نشد؟
 7. آیا براهیم ایرانی بوده است؟
 8. توفان نوح و فریاد مرده باد کافران، از سوی الله
 9. تناقض گوئی قرآن در مورد نام بتها
 10. ختنه شدن ابراهیم در سنن 99 سالگی و توهین به نژاد عرب.
 11. الله یهودیان را قوم برتر می‌داند و خودش برایشان پادشاه برمی‌گزیند.
 12. تابوت عهد یا تابوت مقدس یهودیان.
 13. خوراکی آسمانی که الله می‌گوید "ما برای یهودیان می‌فرستادیم.
 14. اسلام هم یهودیان را قوم برتر می‌داند.
 15. محمد: جنس عرب بر سایر انسانها برتری دارد.
 16. زبان بهشتیان عربی  و زبان جهنمیان فارسی است.

Translate

بايگانی وبلاگ