ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

موضوعات مربوط به شیعه و سنی.
 1. بررسی اختلاف شیعه و سنی در زمینه‌ی جانشینی محمد
 2. پیروان هر مذهب بزرگترین توهین کننده‌ی به هم هستند
 3. بررسی اختلاف شیعه و اهل سنت در توسل به قبرها و صالحین
 4. اهل بیت محمد کیست
 5. تناقضات قرآن در مورد شفاعت
 6. تکفیریها چه کسانی هستند
 7. اعتقاد شیعیان به رجعت امام زمان و انتقام گرفتن از خلفای سه گانه
 8. بررسی علت مرگ فاطمه، شهادت یا وفات به نقل از منابع دو مذهب از زاویه‌ای دیگر
 9. حلال یا حرام بودن موسیقی در اسلام
 10. جواز سکس مقعدی هنگام روزه در شیعه. 
 11.  لزوم فرو بردن مگس در غذا و افتادن سوک سیاه.
 12. خوردن ادرار گاو، گوسفند و شتر و آب دهنشان بر بدن مفید است
 13. فاطمه می‌گوید علی شکم گنده‌ی کچل است و بدهنی بسیار زشت علی.
 14. خوردن شراب انگور و خرما توسط محمد و نیکو خواندن آن در روایت هر دو مذهب.
 15. اختلاف یاران محمد با علی بر سر تقسیم اموال غارت شده در یمن بویژه دختری دوشیزه دلیل اصلی خطبه غدیر.Translate

بايگانی وبلاگ