ناباوران

اسلام آمیزه‌ای است از جنایت، تجاوز و خرافه؛ آنچه که سوداگران دینی آن را معجزه ای الهی می‌ خوانند، خرافاتی بیش نیست. در این دین زن وسیله ای است جنسی در اختیار مرد، مجوز تصاحب زنان کفار نیز در همین راستاست. تاریخ جانیان زیادی را به خود دیده، اما محمد تنها جنایتکاری است که پیروانش طبق سنت او همچنان جنایت و قتل می کنند. در این دین تنها مسلمانان انسان شمرده می‌شوند و دیگران جانور؛ پس با مشعل روشنگری، سایه سنگین، سیاه و تاریک مذهب را که همان اندیشه‌ی ضحاکین مار به دوش است را از میهنمان بر خواهیم چید.

جستجو کردن موضوعات خاص (لطفا کلمات مربوطه را وارد نمائید)

100 مورد از تناقضات و اشتباهات ساختاری قرآن

 بزرگترین تناقض ادیان در این است که اگر خدایشان پدید آورده تمام جهان است، پس آیا منطقی است که خدا به زمینی بسیار کوچک، تا این اندازه ا...

۱۳۸۸ اسفند ۲, یکشنبه

عجب دین فضولی!

قانون مجازات اسلامی:

ماده‌ی 127) مساحقه، همجنس‌بازی زنان است با اندام تناسلی.

ماده‌ی 129) حد مساحقه برای هر یک از طرفین، صد تازیانه است.

ماده‌ی 131) هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و پس از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه‌ی چهارم حد آن قتل است.

ماده‌ی 134) هرگاه دو زن که با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند، بدون ضرورت برهنه و زیر یک پوشش قرار گیرند، به کمتر از 100 تازیانه تعزیز می‌شوند. در صورت تکرار این عمل و تکرار در تعزیز، مرتبه‌ی سوم به هر یک صد تازیانه زده می‌شود.

اما ببینید راههای اثبات آن چگونه است:

ماده‌ی 128) راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط است.

اما را های ثبوت لواط:

یا اقرار خود لواط کنندگان است و یا دیدن چهار نفر مرد عادل(ماده ی 117 قانون مجازات اسلامی). همانگونه که مشاهده می‌گردد، برای گواهی زنان در این زمینه پشیزی ارزش قائل نیستند!

جالبتر اینکه مجوز تجاوز جنسی را به زنان و دختران به اسارت گرفته شده، در اسلام وجود دارد؛ اما اینچنین در جزئیات زندگی شخصی افراد هم دخالت می‌کند.

عجب دینی است این اسلام!

هیچ نظری موجود نیست:

Translate

بايگانی وبلاگ